Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU„Drew-Max”Maciej Kozyra (59-220 Legnica, ul. Tatrzańska 38, tel. 76 862 77 96),

2. Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych,

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy ( o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgłoszenia ewentualnej reklamacji, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych,

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały osoby z działu handlowego, księgowości oraz firmy- podwykonawcy usług przewozu towarów i montażu zakupionych materiałów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych,

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych i księgowych będą przechowywane bezwzględnie przez pięć lat od końca roku, którego dotyczą oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo, o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do usunięnia danych osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością sporządzenia oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy ( o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych.